Obchodní podmínky

obchodní společnosti

Numea auctions s.r.o.

se sídlem Vinohradská 2134/126, 13000 Praha

identifikační číslo: 01860488

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 267855

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese starozitnostipraha.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Numea auctions s.r.o., se sídlem Vinohradská 2134/126, 13000 Praha, identifikační číslo: 01860488, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 267855 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese starozitnostipraha.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. V takovém případě je prodávající povinen změnu oznámit tím, že uveřejní nové znění obchodních podmínek na webové stránce. Nové obchodní podmínky jsou účinné dnem zveřejnění na webové stránce, není-li v nových obchodních podmínkách výslovně uvedeno pozdější datum jejich účinnosti. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ

2.1.     "Registrace" označuje proces, v němž kupující uvede v registračním formuláři na webových stránkách své osobní údaje a e-mailovou adresu a odešle je prostřednictvím tohoto formuláře. Prodávající následně zašle kupujícímu na jím uvedenou e-mailovou adresu hypertextový odkaz, jehož prostřednictvím kupující dokončí svou registraci a aktivuje svůj Uživatelský účet. Registrace může proběhnout i v rámci objednávky zboží jako jeden z kroků směřujících k uzavření kupní smlouvy.

2.2.      "Uživatelský účet" je označení stránky umístěné na webové stránce prodávajícího. Jejím prostřednictvím dochází k uzavírání kupních smluv.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Práva a povinnosti k uživatelskému účtu vznikají kupujícímu na základě jeho registrace. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží i jiné komunikace s prodávajícím je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3.   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.4.   Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5.   Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 100 dnů nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.6.   Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1.   Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2.   Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.3.   Webová stránka a webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.4.   Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);

b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a;

c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4.5.   Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

4.6.   Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.7.   Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

4.8.   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1.   Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

b) bezhotovostně platební kartou;

Pro úhradu objednávky má plátce možnost využít platbu kartou online. Při první platbě se zobrazí standardní platební brána, kde plátce zadá údaje o platební kartě a údaje pro 3-D Secure ověření, čímž je zajištěna nejvyšší možná úroveň zabezpečení. Karetní data budou uložena na straně banky. V případě další objednávky registrovaného plátce, po potvrzení objednávky, se zobrací pouze krátká notifikace „probíhá platba“, plátce již není směrován na platební bránu a následně webové rozhraní obchodu zobrazí výsledek platby.

c) převodem na bankovní účet prodávajícího.

5.2.   Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3.   Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

5.4.   V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.5.   V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.6.   Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.7.   Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 

5.8.   Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1.   Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. 

6.2.   Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné do sídla prodávajícího: Numea auctions s.r.o., Vinohradská 2134/126, 130 00 Praha, či na elektronickou adresu prodávajícího obchod@numea.cz

6.3.   Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy dle čl. 6.2. obchodních podmínek, zašle prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel a to na adresu sídla: Numea auctions s.r.o., Vinohradská 2134/126, 130 00 Praha. Prodávající může po kupujícím požadovat pouze úhradu nákladů stanovených občanským zákoníkem. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle článku 6.2. obchodních podmínek, budou mu vráceny, bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy byly přijaty, stejným způsobem. Kupujícímu budou vráceny přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující bude souhlasit a pokud mu tím nevzniknou další náklady. 

6.4.   Prodávající tímto kupujícího v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku upozorňuje, že v případě odstoupení od kupní smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o kupní smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.5.   Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6.   V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1.   Je-li zakoupené zboží dopravováno kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce, je k tomu využita služba České pošty, nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak.

7.2.   V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.3.   Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Pokud kupující zboží i přes urgenci nepřevezme, je prodávající oprávněn nárokovat vůči kupujícímu proplacení nákladů za poštovné a balné.

7.4.   V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.5.   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7.6.   Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány a zveřejněny na webové stránce.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8.2. Kdo má právo podle ustanovení § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

8.3.   Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a;

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.4.   Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

8.5.   Práva z vady uplatňuje kupující u prodávajícího, u kterého věc byla zakoupena, a to na adrese sídla: Numea auctions s.r.o., Vinohradská 2134/126 130 00 Praha. Je-li však v potvrzení podle ustanovení § 2166 občanského zákoníku uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.

8.6.      Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy projev vůle (tj. reklamace spotřebitele) dojde prodávajícímu.

8.7. Dle ustanovení § 2165 občanského zákoníku je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží.

8.8. Dle ustanovení § 2167 občanského zákoníku se ustanovení  § 2165 občanského zákoníku nepoužije:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím;

d) vyplývá-li to z povahy věci.

8.9. Na použité zboží se vztahuje zkrácená záruční doba dvanácti (12) měsíců.

8.10. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v ustanovení § 2161 občanského zákoníku, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo odstoupit od smlouvy odstoupit. 

8.11. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

8.12. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1.   Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2.   Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3.   Případné stížnosti související s kupní smlouvou a jejím plněním je kupující oprávněn zaslat prodávajícímu písemně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu sídla: Numea auctions s.r.o., Vinohradská 2134/126, 130 00 Praha, nebo prostřednictvím elektronické adresy prodej@numea.cz. Ve své stížnosti je kupující povinen uvést zejména předmět své stížnosti a to, čeho se stížností domáhá. Nebude-li možné vyřídit stížnost kupujícího namístě, informuje prodávající kupujícího o způsobu vyřízení stížnosti s uvedením důvodů takového vyřízení v textové podobě ve smyslu ustanovení § 1819 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailové adresy kupujícího do 10 dnů po obdržení stížnosti.

9.4.   K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

9.5. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR, dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/. Emailová adresa obchodníka pro tento způsob řešení sporu je obchod@numea.cz.

9.6.   Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.7.   Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, se řídí zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2.    Správcem osobních údajů je společnost Numea auctions s.r.o., IČO: 018 60 488, se sídlem Vinohradská 2134/126, 130 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 267855 (dále také „správce“).

10.3.     Veškeré osobní údaje budou správcem zpracovávány v rozsahu a po dobu nezbytnou pro účely, pro které byly kupujícím poskytnuty. Následně budou správcem neprodleně odstraněny.

10.4.     Při vytvoření Uživatelského účtu uvádí kupující (a správce zpracovává) následující osobní údaje:

- Jméno a příjmení

- Emailová adresa

- Datum narození – zadání není povinné

Vytvoření Uživatelského účtu není podmínkou pro koupi zboží. K vytvoření Uživatelského účtu je třeba souhlasu kupujícího se zpracováním jeho výše uvedených osobních údajů. Takto poskytnuté osobní údaje jsou tak zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, tedy na základě souhlasu subjektu údajů. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů může být kdykoliv odvolán a Uživatelský účet zrušen v nastavení Uživatelského účtu nebo zasláním požadavku na zrušení na e-mail: obchod@numea.cz.

10.5.    V případě udělení souhlasu k marketingovým účelům jsou správcem zpracovávány za účelem zasílání marketingových sdělení následující osobní údaje:

- E-mailová adresa

Souhlas se zasíláním marketingových sdělení může být kdykoliv odvolán zasláním požadavku na zrušení na e-mail: obchod@numea.cz.

10.6.    Při uzavření kupní smlouvy uvádí kupující (a správce zpracovává) následující osobní údaje:

- Jméno a příjmení

- Fakturační adresa

- Doručovací adresa

- E-mailová adresa 

- Telefonní číslo

Správce tyto údaje zpracovává na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, tedy pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. V té souvislosti mohou být osobní údaje kupujícího v nezbytném rozsahu předány v závislosti na volbě způsobu dopravy třetí osobě, tj. příslušnému dopravci.

10.7.      Osobní údaje kupujícího mohou být předány zpracovateli, společnosti DataComp, s.r.o., pro účely zpracovávání účetnictví správce. Zpracovatel je povinen zajistit stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako správce.

10.8.     Kupující má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů zejména následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům (subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány dle čl. 15 Nařízení);

  • právo na opravu (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů dle čl. 16 Nařízení);

  • práva na výmaz (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 Nařízení);

  • právo na omezení zpracování (subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v případech stanovených v čl. 18 Nařízení);

  • právo na přenositelnost údajů (subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případech uvedených v čl. 20 Nařízení);

  • právo vznést námitku (subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních dle čl. 21 Nařízení);

  • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 Nařízení);

  • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů (subjekt údajů má právo být informován bez zbytečného odkladu o porušení zabezpečení jeho osobních údajů dle čl. 34 Nařízení);

  • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

10.9.     V případě požadavků či jakýchkoliv dotazů týkajících se Vašich osobních údajů kontaktujte správce osobních údajů na emailu: obchod@numea.cz.

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1.   Označením políčka „Zasílat novinky z eshopu“ na registračním/objednávkovém formuláři kupující výslovně souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího a obchodních sdělení prodávajícího na svou elektronickou adresu.

11.2.   Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. DORUČOVÁNÍ

12.1.   Kupující souhlasí s doručováním v rámci právního vztahu s prodávajícím na elektronickou adresu uvedenou ve svém uživatelském účtu, popř. elektronickou adresu uvedenou v objednávce.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1.   Pokud vztah založený kupní smlouvou nebo smlouvou o zprostředkování obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

13.3.   Kupní smlouva a smlouva o zprostředkování prodeje včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě. Prodávající poskytne smlouvu společně s obchodními podmínkami kupujícímu v textové podobě ve smyslu § 1819 OZ.

13.4.   Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

13.5.   Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Numea auctions s.r.o., Vinohradská 2134/126, 130 00 Praha, adresa elektronické pošty obchod@numea.cz, telefon 608 080 765.


Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 9. 3. 2023

Vyobrazení, v současnosti používaných, českých puncovních značek pro zlaté, stříbrné a platinové zboží: http://www.puncovniurad.cz/cz/znacky.aspx